Servicemix EIPs

Aggregator   

         收集并存储单个消息,直到这些有相互关联的多个消息组成一个完整的数据.

           使用时,需要注意下面

          1、Correlation 哪些接受到的数据是关联的

          2、Completeness Condition 什么时候开始处理收到的数据

          3、Aggregation Algorithm 如何把收到的数据集合起来发往另一个消息

          简单示例

评论关闭。